Terms and conditions

Please note that credit card payments for Wild Voss AS are collected by TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Switzerland (“TREKKSOFT”). Therefore, TREKKSOFT will appear as WILD VOSS on your credit card statement for the payment of this booking. The domain where you enter and process your payment is owned and operated by TREKKSOFT.

Please send an email to finance@trekksoft.com for all inquiries regarding your credit card payments and chargebacks.

Kjøps- og avtalevilkår
Gjelder fra 30.november 2016. Sist oppdatert: 5.mai 2017.

 

1.Virkeområde.

Wild Voss AS er et foretak som tilbyr trygge og autentiske naturopplevelser. Kjøps- og avtalevilkårene i dette dokumentet gjelder for alle aktiviteter som markedsføres og selges på nettsidene www.wildvoss.no . Med aktiviteter menes dagsturer, flerdagersturer, kurs og samlinger som helt eller delvis arrangeres ute i naturen.

I noen tilfeller markedsføres og selges arrangementer som gjennomføres av andre enn samarbeidspartnerne bak Wild Voss. I disse tilfellene vil den eksterne arrangørens egne kjøps- og avtalevilkår gjøre seg gjeldende, i tillegg til vilkårene i dette dokumentet. Det forventes at kunden selv gjør seg kjent med slike vilkår.

Wild Voss AS hyrer inn selvstendige instruktører og guider til bemanning av de ulike aktivitetene. Alle instruktører og guider kvalitetssikres av Wild Voss AS, og utfører sine oppdrag i henhold til gjeldende instrukser. Guider og instruktører som jobber for oss regnes derfor som en del av Wild Voss AS sin virksomhet. 

 

2. Avtaledokumenter

Når du har meldt deg på en av våre aktiviteter, plikter du å gjøre deg kjent med innholdet i følgende avtaledokumenter:

Vilkårene i dette dokumentet er akseptert når betaling eller depositum for aktiviteten er mottatt.

 

3. Påmelding og betaling

Aktiviteter som kan bookes direkte på våre nettsider.

Med mindre annet er angitt i produktbeskrivelsen, betales alle arrangementer i sin helhet ved påmelding. Vi benytter et bookingsystem levert av en tredjepart. Alle gebyrer og avgifter knyttet til kundens bruk av bookingsystemet er inkludert i den annonserte prisen.

 

Spesielt tilpassede aktiviteter.

Aktiviteter som ikke kan bookes på nettsidene betales ved at faktura sendes på epost til kunden eller gruppens kontaktperson.  Et nærmere spesifisert depositum må betales før aktiviteten finner sted, og restbeløpet faktureres i etterkant.

 

Betaling med kort ved oppmøte/avreise.

Dette er kun mulig etter avtale. Vi ønsker å bruke tiden på tur med våre gjester, derfor vil vi unngå forsinkelser ved avreise.

 

4. Refusjon og avmelding.

Avmelding skjer per epost til villsnovoss@gmail.com eller telefon +47 93484041, innenfor rammene beskrevet nedenfor.

 

For forhåndsbetalte aktiviteter med varighet inntil 12 timer:

Vi refunderer 50 % av den avtalte prisen dersom avmelding finner sted seinest 7 døgn før aktivitetens starttidspunkt.  Avmelding på et tidspunkt nærmere avreise enn 7 døgn gir ingen tilbakebetaling.

 

For forhåndsbetalte aktiviteter med varighet lengre enn 12 timer:

Vi refunderer 50 % av den avtalte prisen dersom avmelding finner sted seinest 14 døgn før aktivitetens starttidspunkt.  Avmelding på et tidspunkt nærmere avreise enn 14 døgn gir ingen tilbakebetaling.

 

For aktiviteter som krever forhåndsbetalt depositum:

Depositumet refunderes ikke. Dersom avmelding finner sted innen 14 døgn før aktivitetens starttidspunkt, bortfaller videre betalingsforpliktelser. Avmelding på et tidspunkt nærmere avreise enn 14 døgn, faktureres med halvparten av utestående beløp. 

 

5. Hva er inkludert i prisen?

Prisen på alle aktiviteter i regi av WildVoss inkluderer følgende:

Personlig utrustning (for eksempel skiutstyr), overnatting, mat og transport er kun inkludert i prisen dersom dette er spesifisert i produktbeskrivelsen.

 

6. Sikkerhetsbestemmelser.

Forsikringer.

Deltakere som er bosatt i Norge og registrert i Folketrygden, oppfordres til å tegne kombinert reise- og ulykkesforsikring. Andre deltakere sørger selv for å tegne relevante forsikringer. Deltakere må selv påse at aktiviteten dekkes av forsikringen.

Plikt til å informere om egen helsetilstand.

Deltakere på aktiviteter arrangert av WildVoss må selv vurdere i hvilken grad man er skikket for å delta på aktiviteten. Deltakeren plikter å melde fra om medisinske forhold som kan ha betydning for egen evne til å gjennomføre aktiviteten.

Risiko på våre aktiviteter.

Alle våre aktiviteter har gjennomgått grundige risikoanalyser. Det er utarbeidet planverk for sikringstiltak, risikoreduserende tiltak og instrukser for gjennomføring av aktiviteter. Vi gjør vårt ytterste for å unngå ulykker og skader på personer, utstyr og natur. Vi vil likevel understreke at våre aktiviteter innebærer en risiko for uhell med personskade. Som deltaker på våre aktiviteter aksepterer du at du selv har et ansvar for å ivareta egen sikkerhet, og at du er innforstått med at du deltar på en risikoaktivitet.

Kompetanse og kvalifikasjoner.

Våre førere og instruktører har lang erfaring med å lede grupper på krevende turer i høyfjellet, både innenlands og utenlands. Alle har deltatt på kurs og har sertifiseringer som er tilpasset de aktivitetene vi tilbyr. Med høy egenaktivitet året rundt i de områdene vi ferdes, sikrer vi høy kvalitet og sikkerhetsmargin på våre aktiviteter.

Utstyrsbruk og tap av utstyr.

WildVoss utstyrer deltakerne med nødvendig sikkerhetsutstyr for hver aktivitet. Deltakere plikter å følge instruktør/førers anvisninger for korrekt og sikker bruk av utstyret. Feilbruk som fører til ødeleggelse eller tap av utstyr vil medføre erstatningsansvar, og kan føre til at aktiviteten ikke kan gjennomføres etter planen.

 

Deltakers personlige utstyr må være tilpasset aktiviteten. Les beskrivelsen og utstyrslisten for aktiviteten nøye, og sørg for at du stiller med den utrustning og bekledning som kreves for å delta. Dersom du mangler nødvendig utstyr ved starttidspunktet, kan du bli vist bort fra aktiviteten eller påføre gruppa unødige forsinkelser.

 

7. Vilkår for avlysning, avbrudd og endring av aktivitet.

Refundering ved avlysning av aktiviteter.

I noen tilfeller gjør været eller føreforholdene det uforsvarlig å gjennomføre den planlagte aktiviteten. Dersom alternativer ikke er mulig, kan aktiviteten bli avlyst. WildVoss innvilger ingen refusjon i slike tilfeller.

 

Refundering ved avbrutt aktivitet.

I sjeldne tilfeller kan en aktivitet bli avbrutt som følge av personskade, ulykke eller akutt sykdom i gruppen. WildVoss innvilger ingen refusjon i slike tilfeller.

 

Deltakers endring av en reservasjon.

Kunden kan endre sin reservasjon mot et administrasjonsgebyr på kr 300,-. For aktiviteter av inntil 12 timers varighet er det mulig å gjøre endringer inntil 7 døgn før aktivitetens starttidspunkt. For aktiviteter av mer enn 12 timers varighet er det mulig å gjøre endringer inntil 14 døgn før starttidspunktet.

 

8. WildVoss sin rett til å endre en aktivitet.

For få fremmøtte deltakere.

Dersom en planlagt aktivitet ikke kan gjennomføres på grunn av at for få deltakere møter som avtalt, vil WildVoss forsøke å gjennomføre en alternativ aktivitet. Kun i sjeldne tilfeller vil det være aktuelt å avlyse et arrangement. WildVoss aksepterer ikke økonomisk ansvar for deltakere som påføres kostnader ved at aktiviteter må endres. Dersom aktiviteten må avlyses på grunn av for få fremmøtte, innvilges full refusjon av deltakeravgiften til de fremmøtte.

 

Værforhold – dårlig vær og/eller føre

I noen tilfeller gjør været eller føreforholdene det uforsvarlig å gjennomføre den planlagte aktiviteten. Fører/instruktør vil da forsøke å gjennomføre et alternativt opplegg, i samråd med deltakerne. WildVoss aksepterer ikke økonomisk ansvar for deltakere som rammes av at aktiviteter må endres som følge av vær- og føreforhold. Det innvilges ingen refundering av deltakeravgiften i slike tilfeller.

 

Sykdom hos fører/instruktør

Dersom fører/instruktør må melde forfall på grunn av sykdom, vil WildVoss forsøke å hyre inn annen ledig kapasitet, slik at aktiviteten kan gjennomføres. Om det ikke er mulig, kan aktiviteten bli avlyst. Da innvilges deltakerne refusjon av hele deltakeravgiften.

 

9. Bilder og film

Anonymiserte bilder og filmklipp tatt av våre førere/instruktører, kan bli brukt av WildVoss i markedsføringssammenheng. Gi beskjed til føreren/instruktøren om du ønsker å reservere deg mot slik bruk.

 

10. Trykkfeil

WildVoss tar forbehold om mulige trykkfeil i informasjonsmateriell, priser og eposter.